* کسب مقام برتر انجمن علمی روابط عمومی در هفتمین جشنواره درون دانشگاهی حرکت به میزبانی استان فارس،بهمن ماه سال 1398

جشنواره
فهرست